AgroReS
2024

DOSTAVLJANJE SAŽETAKA I RADOVA

Podsjećamo vas da možete učestovati na AgroReS 2024 sa usmenom ili poster prezentacijom za koju ste prethodno podnijeli sažetak koji je u procesu recenziranja pozitivno ocijenjen i prihvaćen za objavljivanje u Zborniku sažetaka AgroReS 2024. Podnošenje rada nije obavezno za učesnike AgroReS 2024. Ako autori odluče da podnesu rad, ponuđene su dvije opcije za objavljivanje: Zbornik radova AgroReS 2024 ili časopis Agro-knowledge Journal (Agroznanje). U obje opcije, radovi trebaju biti pripremljeni prema Vodiču za autore koji se može preuzeti ovdje. Za više informacija o publikovanju podnesenih sažetaka i radova molimo da posjetite našu stranicu Publikovanje.

Autori su pozvani da podnesu sažetke ili pune radove putem Obrasca za dostavu koji je dostupan na ovoj stranici. Prije podnošenja, savjetujemo vam da pročitate Instrukcije za podnošenje.

Instrukcije za podnošenje

U prvom koraku, unosite naslov vašeg sažetka ili papira, zatim birate odgovarajuću tematsku oblast kojoj ćete ga dodijeliti i čekirate da li je student prezentujući autor.

Zatim, unosite informacije o svim autorima i koresponding autoru: ime i prezime, titula, afilijacija, e-mail adresa. Koristite dugme Add Another Author za otvaranje novog okvira za unos informacija za sljedećeg autora i dugme Remove Author za brisanje nepotrebnog okvira.

U narednom koraku, birate da li podnosite sažetak ili puni rad. Ako ste čekirate puni rad, morate izabrati između dvije opcije za publikovanje: Zbornik radova AgroReS ili časopis Agro-knowledge Journal (Agroznanje). Takođe, trebate izabrati svoj tip prezentacije: usmena ili poster.

Unos sažetka i ključnih riječi je obavezan korak za sve učesnike. Vi možete tekst sažetka ukucati direktno ili kopirati i nalijepiti u odgovarajući okvir unutar Obrasca za dostavu. Molimo autore da prate sljedeće preporuke vezane sa format i sadržaj sažetaka:

  • sažetak se piše isključivo na engleskom jeziku,
  • tekst sažetka sadrži najviše 250 riječi,
  • u sažetku su jasno saopšteni cilj, materijal i metod, rezultati i zaključak,
  • sažetak ne može da sadrži citate, tabele, grafikone i slike,
  • ključnih riječi je najviše pet.

Samo učesnici koji su odlučili da podnesu rad trebaju u sljedećem koraku da rad otpreme kao Word dokument (.doc ili .xdoc). Koristite dugme Browse da otpremite rad sa svog računara u Obrazac za dostavu. Otpremanje je uspješno završeno ako vidite naziv dokumenta u okviru Obrasca za dostavu. Podsjećamo vas da se radovi koji se podnose za publikovanje u Zborniku radova AgroReS ili časopisu Agro-knowledge Journal pripremaju prema Vodiču za autore ili će biti vraćeni autorima.

U nastavku, izjašnjavate se da li vam je potreban predračun za kotizaciju i viza za ulazak u Bosnu i Hercegovinu. Takođe, imate mogućnost da date komentar.

Proces popunjavanja Obrasca je kompletan kada dugme Send submission pozeleni, i proces podnošenja je uspješno završen klikom na ovo zeleno dugme.
Ukoliko podnosite dva i više sažetaka ili punih radova, proces podnošenja se radi posebno za svaki sažetak ili rad.

Kontakt autor će dobiti automatski odgovor o uspješno podnesenom sažetku ili radu na e-mail adresu.

FORMULAR ZA DOSTAVLJANJE SAŽETAKA I RADOVA

Ukoliko imate bilo kakvih problema prilikom popunjavanja Formulara za dostavljanje sažetaka i radova, molimo Vas obratite nam se na symposium@agro.unibl.org.

Please wait for a while

About paper

Students are obligated to bring proof of their student status at the Symposium.

Authors

Author 1

Corresponding author
About participation and presentation
About abstract
Words count: 0
Paper upload section
Participation fee section
Invoice information
Participants for the registration fee

Participant 1

Visa information
Informations required for a letter of invitation
Comment section
Copy link
Powered by Social Snap