UVODNIČARI PO POZIVU

Prof. dr Rick Brandenburg

Državni univerzitet Sjeverne Karoline, SAD

Dr Rick Brandenburg je ugledni profesor u klasi William Neal Reynolds na Katedri za entomologiju i patologiju biljaka na Državnom univerzitetu Sjeverne Karoline (North Carolina State University – NCSU) u SAD.

On je savjetodavni stručnjak (specijalista za kikiriki i travnjake), rukovodilac Odjela za savjetodavstvo na NCSU i glavni istraživač USAID-ove projektne laboratorija za inovacije sa kikirikijem u Gani i Malaviju.

Vodio je istraživačke i savjetodavne programe povezane sa upravljanjem zaštitom bilja i travnjaka više od 35 godina, a 16 godina obavljao je funkciju zamjenika direktora Centra za istraživanje ekologije travnjaka na Državnom univerzitetu u Sjevernoj Karolini. Brandenburg je bio predavač po pozivu u više od 20 zemalja, napisao je više od desetak knjiga ili poglavlja knjiga, više od 150 naučnih radova i stotine članaka u savjetodavnih časopisima i webinarima.

Prof. Brandenburgova istraživanja fokusirana su na razvoj strategija integralnog upravljanja zaštitom travnjaka i kikirikija od insekara i grinja. Njegov program uključuje razvoj novih strategija upravljanja, uključujući prognostičko modeliranje, feromonske klopke, napredne prakse, modifikacije agroekosistema, ponašanje insekata i biološku kontrolu. Njegovi međunarodni projekti u Africi fokusirani su na stvaranje profitabilnih i održivih poljoprivrednih sistema za opstanak malih poljoprivrednika u zemljama u razvoju.

Prof. dr Srđan Krčo

Univerzitet Metropolitan, SRBIJA

Dr Krčo je vanredni professor na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA) u Beogradu gdje radi sa studentima na poslovnim aspektima primjene Internet of Things (IoT) rješenja i digitalne transformacije i gostujući je profesor Afričkog centra izvrsnosti za IoT na Univerzitetu u Ruandi. Suosnivač je i izvršni direktor DunavNET, srpsko/irske kompanije koja dizajnira IoT rješenja po sistemu “ključ u ruke” za pametne gradove, poljoprivredu i industriju.

Srđan ima preko 20 godina iskustva u radu sa velikim multinacionalnim kompanijama i saradnje u međunarodnim istraživačkim i inovativnim projektima. Učestvovao je u preko 20 FP7 i H2020 projekata i koordinirao je dva od njih. Jedan je TagItSmart, veliki projekat usmjeren na stvaranje IoT olakšica koji omogućavaju poboljšanje i transparentnost u lancu snabdijevanja hranom i uopšte roba široke potrošnje. Trenutno, koordinira klasterom pilot aktivnosti u sklopu H2020 DEMETER projekta koji je fokuisran na digitalnu transformaciju poljoprivrede i lanca snabdjevanja hranom.

Dr Krčo je jedan od osnivača i član odbora Međunarodnog IoT foruma, član organizacionog odbora IoT sedmice (www.iotweek.org) i aktivno sudjeluje u aktivnostima Alijanse za IoT inovacije (AIOTI). Često ga angažuju Evropska komisija, brojne nacionalne agencije i Međunarodna unija za telekomunikacije za ocjenu projektnih prijedloga, reviziju tekućih projekta i za držanje predavanja i obuka. Srđan je 2007 godine u Irskoj nagrađen kao najinovativniji inženjer godine. Registrovao je preko 15 patenata i objavio više od 80 radova na međunarodnim konferencijama i u časopisima, a često je govornik na međunarodnim skupovima posvećenim IoT i njihovoj primjeni. Dr Krčo je stariji član međunarodnog Instituta

Prof. dr Andrei Jean-Vasile

Univerzitet za naftu i gas u Ploešti, RUMUNIJA

Andrei Jean-Vasile redovni je profesor na Univerzitetu za naftu i gas u Ploešti, na Katedri za poslovnu administraciju i mentor na doktorskom studiju na Univerzitetu za ekonomske studije u Bukureštu, u Rumuniji. Suosnivač je i naučni koordinator Naučne mreže za ekonomiku resursa i bioekonomiju.

Andrei Jean-Vasile je doktorirao na Nacionalnom institutu za ekonomska istraživanja  Akademije nauka Rumunije. Diplomirao je poslovnu administraciju (2005) i bankarstvo i finansije (2007) na Univerzitetu za naftu i gas u Ploešti. Magistrirao je iz oblasti ekonomike, poslovne administracije i menadžmenta na istom univerzitetu (2007).

Jean Andrei je glavni urednik međunarodnog časopisa International Journal of Sustainable Economies (SAD), pomoćni urednik časopisa Ekonomika poljoprivrede (Srbija) i recenzent i član naučnih odbora brojnih  međunarodnih konferencija. Takođe, član je Naučnog društva agrarnih ekonomista Balkana (Srbija) i Dunavsko-Alpskog udruženja za automatizaciju i proizvodnju (DAAAM International, Beč).

Pitanja poput poslovnog investiranja, ekonomske efikasnosti, ekonomike poljoprivrede i resursa, poslovne administracije i vrednovanja ekonomskih i ljudskih potencijala predmet su njegovog istraživačkog i naučnog interesovanja, o čemu je do sada objavio preko 70 naučnih radova i 11 knjiga i održao brojne prezentacije na naučnim konferencijama.

SAŽECI I RADOVI

Slanje sažetaka vrši se elektronskim putem unošenjem podataka o autorima i teksta sažetka na web stranici Simpozijuma. Sažetak treba da sadrži: naslov, imena autora, naziv i adrese institucija autora i e-mail kontakt autora, tekst sažetka i ključne riječi. Tekst sažetka treba da sadrži: cilj istraživanja, metode, rezultate i zaključak.

Slanje radova vrši se elektronskim putem uplodovanjem teksta rada na web stranici Simpozijuma. Rad treba da sadrži: naslov, imena autora, naziv i adrese institucija autora i e-mail kontakt autora, tekst sažetka, ključne riječi i tekst rada napisan prema IMRAD pristupu (uvod, materijal i metod, rezultati istraživanja i diskusija), zaključak, pregled literature i evenutalno priloge.

Copy link
Powered by Social Snap