OTVORI

VANREDNO SAOPŠTENJE

Poštovani prijavljeni učesnici simpozijuma AgroReS 2020,

Nadamo se da ste svi dobro i da uspješno prevazilazite nove izazove kojima je uzrok COVID19 pandemija koja je zahvatila cijeli svijet. Želimo vam da ostanete zdravi, izvan dometa virusa, što je sada prioritet.

Održavanje IX naučnog simpozijuma AgroReS 2020 (planirano za 21-23 maj) odgađa se,  zbog vanredne situacije usljed COVID19 pandemije. Ukoliko se ispune pretpostavke za bezbjedno okupljanje i putovanje, simpozijum ćemo organizovati u prvoj polovini septembra, o čemu ćete biti blagovremeno obaviješteni putem web sajta i na vaše e-mail adrese. Očekujemo se da ćemo se nakon trenutne izolacije svi zaželjeti druženja i da ćemo još više preferirati skupove koji nam to omogućavaju.

Sve izvršene prijave i uplaćene kotizacije za AgroReS 2020 vrijediće i za novi termin.

Odgađanje održavanja simpozijuma daje dodatno vrijeme autorima koji su prijavili samo sažetke da ih pretvore u kompletne radove koje mogu poslati na isti način kao što su prijavljivali sažeteke (preko web stranice agrores.net) do 30. juna, kako bi ostalo dovoljno vremena za njihovo recenziranje.

Sa željom i nadom da ćemo se ove godine ipak okupiti planiranim povodom,

Organizacioni odbor AgroReS 2020.

TEMATSKE OBLASTI

RATARSTVO
Tematska oblast 1
Ratarstvo (žitarice; krmno bilje; industrijsko bilje; oplemenjivanje i proizvodnja sjemena; zaštita biljaka, organska poljoprivreda; genetički resursi; upravljanje zemljištem i vodom i dr.)
HORTIKULTURA
Tematska oblast 2
Hortikultura (voćarstvo; vinogradarstvo i vinarstvo; povrtarstvo; ljekovito i aromatično bilje; dekorativno bilje; oplemenjivanje i rasadničarska proizvodnja; zaštita biljaka; organska poljoprivreda; genetički resursi i dr.)
ANIMALNA PROIZVODNJA
Tematska oblast 3
Animalna proizvodnja (stočarstvo; ribarstvo; pčelarstvo; ishrana životinja; oplemenjivanje životinja; lovstvo; veterinarstvo; organska poljoprivreda; genetički resursi i dr.)
AGRARNA EKONOMIJA I RURALNI RAZVOJ
Tematska oblast 4
Agrarna ekonomija i ruralni razvoj (agrarna politika; ekonomika poljoprivrede; marketing; agromenadžment; finansiranje i osiguranje poljoprivrede; ruralni i regionalni razvoj; samodovoljnost u proizvodnji hrane, adaptacija na klimatske promjene i dr.)

SAŽECI I RADOVI

Slanje sažetaka vrši se elektronskim putem unošenjem podataka o autorima i teksta sažetka na web stranici Simpozijuma. Sažetak treba da sadrži: naslov, imena autora, naziv i adrese institucija autora i e-mail kontakt autora, tekst sažetka i ključne riječi. Tekst sažetka treba da sadrži: cilj istraživanja, metode, rezultate i zaključak.

Slanje radova vrši se elektronskim putem uplodovanjem teksta rada na web stranici Simpozijuma. Rad treba da sadrži: naslov, imena autora, naziv i adrese institucija autora i e-mail kontakt autora, tekst sažetka, ključne riječi i tekst rada napisan prema IMRAD pristupu (uvod, materijal i metod, rezultati istraživanja i diskusija), zaključak, pregled literature i evenutalno priloge.

Copy link
Powered by Social Snap